Algemene voorwaarden

COMFORT HEATING INFRARED TECHNOLOGY B.V.

ARTIKEL 1 – TOEPASSELIJKHEID; WIJZIGINGEN

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst met Comfort Heating Infrared Technology B.V., hierna: ” Comfort Heating Infrared Technology “, tot het door deze verkopen en/of leveren van zaken respectievelijk tot het door deze verrichten van diensten.

1.2 Voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen gelden niet de algemene (inkoop-) voorwaarden van de wederpartij, hierna: “de Koper”, ook niet naast de onderhavige algemene voorwaarden van Comfort Heating Infrared Technology.

1.3 Afwijkingen van en aanvullingen op de tekst van de overeenkomst of van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien Comfort Heating Infrared Technology daarmee schriftelijk en uitdrukkelijk heeft ingestemd.

ARTIKEL 2 – TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

2.1 Indien door Comfort Heating Infrared Technology een schriftelijke offerte is uitgebracht geldt het navolgende. Tenzij in een offerte uitdrukkelijk anders is aangegeven, zijn offertes van Comfort Heating Infrared Technology vrijblijvend. Een vrijblijvende offerte kan door Comfort Heating Infrared Technology binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding worden herroepen. Alle offertes zijn herroepelijk, ook als daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld.

2.2 Buiten het geval bedoeld in lid 2, eerste volzin, bindt een opdracht tot levering of tot het verrichten van diensten Comfort Heating Infrared Technology eerst nadat deze door Comfort Heating Infrared Technology schriftelijk is bevestigd of nadat Comfort Heating Infrared Technology een aanvang met de uitvoering daarvan heeft gemaakt.

2.3 Opgave van prijzen en van specificaties vervat in algemene aanbiedingen, zoals catalogi, prijslijsten, webshop en ander drukwerk, zijn niet bindend voor Comfort Heating Infrared Technology en de koper kan zich daarop niet beroepen.

ARTIKEL 3 – LEVERINGSTERMIJN

3.1 De opgave van een leveringstermijn of van een levertijd geschiedt altijd bij benadering (omdat Comfort Heating Infrared Technology afhankelijk is van de door haar toeleveranciers in acht genomen leveringsduur) tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.2 Is de Koper een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen dan gaat de leveringstermijn niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.

3.3 Indien partijen, op de voet van het hiervoor in lid 1 voorziene uitzonderingsgeval, een leveringstermijn zijn overeengekomen kan een overeenkomst door de Koper niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden noch kan de Koper aanspraak maken op enige schadevergoeding, tenzij Comfort Heating Infrared Technology de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een haar na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde, redelijke termijn. Ontbinding is dan slechts toegestaan voor zover van de Koper instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

ARTIKEL 4 – LEVERING; RISICO-OVERGANG

4.1 Tenzij anders is overeengekomen, geschieden alle leveringen af distributiecentrum (Middelharnis). De wijze van vervoer staat ter keuze van Comfort Heating Infrared Technology, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

4.2 Bij franco levering aan huis gaat het risico van verlies, vernietiging en/of schade voor te leveren zaken op de Koper over zodra de zaken de overeengekomen plaats van aflevering bereiken en dit risico blijft verder steeds bij de Koper. Dezelfde risico-overgang heeft plaats op het moment dat Comfort Heating Infrared Technology zaken conform de overeenkomst ter aflevering aanbiedt en de Koper om welke reden dan ook niet afneemt; alsdan komen tevens alle door de Koper in verband met de aanbieding vergeefs gemaakte kosten en eventuele verdere kosten van vervoer, bewaring en opslag voor rekening van de Koper.

4.3 Het risico van verlies, vernietiging en/of schade voor zaken die de Koper aan Comfort Heating Infrared Technology ter bewerking geeft, blijft bij de Koper voor zover bij bijzondere overeenkomst niet anders is bepaald.

ARTIKEL 5 – PRIJZEN

5.1 Tenzij anders is overeengekomen zijn alle bedragen excl. BTW en andere overheidsheffingen. De prijzen zijn in Euro.

5.2 Tenzij anders is overeengekomen, zijn niet in de prijs begrepen en worden apart in rekening gebracht de kosten van vervoer naar de plaats van aflevering, van uitlading en van verzekering.

5.3 De stijging van de kosten, die voor Comfort Heating Infrared Technology na totstandkoming van de overeenkomst mede in verband met de uitvoering daarvan optreden – bijvoorbeeld stijging van aankoopprijzen, lonen, sociale lasten, transportkosten – mag Comfort Heating Infrared Technology doorberekenen; de Koper is alsdan bevoegd de overeenkomst binnen 1 (één) kalenderweek na ontvangst van de mededeling van de prijsverhoging te ontbinden, tenzij Comfort Heating Infrared Technology zich alsdan bereid verklaard voor de oorspronkelijke prijs te leveren. Een stijging van de BTW of van andere overheidsheffingen mag steeds worden doorberekend.

ARTIKEL 6 – BETALING; ZEKERHEID

6.1 Tenzij anders is overeengekomen en onverminderd het recht om vooruitbetaling of betaling contant te verlangen indien Comfort Heating Infrared Technology daartoe aanleiding ziet, geschiedt betaling binnen 8 (acht) dagen na datum van de betreffende factuur. Comfort Heating Infrared Technology is gerechtigd tot het doen van deelleveringen en het afzonderlijk factureren daarvan. De door de bank genoteerde valutadag geldt als dag van betaling. Een betaling strekt in de eerste plaats in mindering op de incassokosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente, waarbij de toerekening het eerst plaats vindt aan de langste openstaande vorderingen.

6.2 De eigendom van geleverde zaken blijft bij Comfort Heating Infrared Technology totdat de Koper al hetgeen hij aan Comfort Heating Infrared Technology uit hoofde van of in verband met leveringen verschuldigd is, heeft voldaan. De Koper is bevoegd de zaken in de normale uitoefening van zijn bedrijf te vervreemden. Comfort Heating Infrared Technology is gerechtigd bij enige niet-tijdige betaling de haar in eigendom toebehorende zaken eigenmachtig terug te nemen waar deze zich ook bevinden. De Koper verleent op eerste verzoek van Comfort Heating Infrared Technology andere, al dan niet aanvullende zekerheid voor de betaling.

6.3 Verrekening door de Koper met een tegenvordering is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door Comfort Heating Infrared Technology uitdrukkelijk is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

6.4 Bij niet-tijdige betaling raakt de Koper, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning nodig is, in verzuim en wordt hij over het achterstallige bedrag direct opeisbaar verschuldigd een rente van 1% per maand of – indien hoger – de wettelijke rente. Een gedeelte van de maand geldt in dit verband als een hele maand. Comfort Heating Infrared Technology mag voorts, voor zover zij enige met de Koper gesloten overeenkomst nog niet (geheel) heeft uitgevoerd, deze uitvoering opschorten totdat volledige betaling van het achterstallige bedrag is ontvangen. Blijft ook na aanmaning betaling binnen een aangezegde nadere termijn uit dan is Comfort Heating Infrared Technology bevoegd de overeenkomst naar haar keuze geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, zulks onverminderd haar recht of schadevergoeding.

6.5 Alle kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke (inclusief de kosten van juridische bijstand), die voor Comfort Heating Infrared Technology verbonden zijn aan de handhaving van haar rechten jegens de Koper, komen voor rekening van de Koper. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 400,-

6.6 Hetgeen de Koper uit hoofde van de overeenkomst aan Comfort Heating Infrared Technology verschuldigd is wordt ten volle direct opeisbaar in geval van: (a) onder curatelenstelling, onderbewindstelling of overlijden van de Koper, (b) surseance van betaling of faillissement van de Koper of aanvraag door de Koper van diens eigen faillissement, (c) besluit van de Koper tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van zijn onderneming, (d) ontbinding van de vennootschap van de Koper, (e) meer dan tweemaal niet-tijdige betaling door de Opdrachtgever binnen een periode van 2 (twee) kalendermaanden een tekortschieten door de Koper dat voortduurt na ommekomst van een door Comfort Heating Infrared Technology bij sommatie of ingebrekestelling gestelde termijn voor nakoming van de betreffende contractuele verplichting. In de genoemde gevallen is Comfort Heating Infrared Technology bevoegd alle overeenkomsten met de Koper met onmiddellijke ingang te ontbinden, wanneer deze niet binnen 8 (acht) kalenderdagen na een daartoe strekkend verzoek en naar het oordeel van Comfort Heating Infrared Technology passende zekerheid voor al hetgeen de Koper aan Comfort Heating Infrared Technology verschuldigd is en nog zal worden heeft verstrekt, onverminderd de overige rechten van Comfort Heating Infrared Technology.

ARTIKEL 7 – KEURING EN TEKORTKOMINGEN; RETOURZENDINGEN

7.1 De Koper dient de zaken bij aflevering direct te controleren op eventuele beschadiging of tekorten in de hoeveelheid dan wel op andere direct waarneembare tekortkomingen en van zodanige tekortkomingen in voorkomend geval nauwkeurige opgave te doen op het door hem na ontvangst ondertekende vervoersdocument of afleveringsbon. Onverminderd hetgeen hierna in artikel 9 is bepaald omtrent garanties dient de Koper de zaken na aflevering nauwgezet op eventuele tekortkomingen te keuren en geconstateerde tekortkomingen binnen 3 (drie) werkdagen na aflevering van de zaken schriftelijk aan Comfort Heating Infrared Technology te melden, een en ander op straffe van verval van het recht van beroep op tekortkomingen.

7.2 Tekortkomingen in het geleverde geven geen grond tot ontbinding van de betreffende overeenkomst noch tot enige schadevergoeding, tenzij het gaat om tekortkomingen als in het vorige lid bedoeld en Comfort Heating Infrared Technology na herhaalde pogingen daartoe er niet in slaagt de tekortkoming(en) aanvaardbaar op te heffen. Alsdan is de Koper tot ontbinding bevoegd, indien en voor zover instandhouding van de betreffende overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

7.3 De Koper is alleen dan gerechtigd zaken aan Comfort Heating Infrared Technology terug te zenden indien Comfort Heating Infrared Technology daartoe haar toestemming heeft gegeven, de Koper over de pakbon en/of het factuurnummer beschikt en indien de zaken zich bevinden in de originele en onbeschadigde verpakking en mits Comfort Heating Infrared Technology aan de Koper een retournummer heeft opgegeven. Het retournummer dient aan de bovenkant van de retourzending te worden vermeld. Indien niet aan de vooromschreven voorwaarden is voldaan worden geretourneerde zaken niet door Comfort Heating Infrared Technology aanvaard en door haar ongefrankeerd aan de Koper teruggezonden.

ARTIKEL 8 – OVERMACHT

8.1 Indien Comfort Heating Infrared Technology tekortschiet in de nakoming van enige verplichting jegens de Koper kan dat tekortschieten niet aan haar worden toegerekend en is zij derhalve niet in verzuim, indien haar de nakoming van deze verplichting wordt bemoeilijkt respectievelijk onmogelijk wordt gemaakt door een al dan niet voorzienbare omstandigheid die buiten de macht van Comfort Heating Infrared Technology is gelegen, zoals, maar niet beperkt tot: tekortschieten – met name te late of niet-levering – door toeleveranciers en/of transporteurs, tekorten op de markt aan benodigde materialen of arbeidskrachten, arbeidsconflicten, ziekteverzuim van het personeel van Comfort Heating Infrared Technology, machineschade, diefstal uit de magazijnen van Comfort Heating Infrared Technology, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals vervoers-, import-, export- of productieverboden, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie, oorlog of daarop gelijkende situaties.

8.2 In geval van overmacht is Comfort Heating Infrared Technology bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat deze de nakoming niet langer bemoeilijkt. Ingeval de overmachttoestand naar redelijke verwachting langer dan 6 (zes) maanden zal duren of deze reeds 6 (zes) maanden heeft geduurd is Comfort Heating Infrared Technology bevoegd de overeenkomst te ontbinden. De Koper heeft ter zake geen aanspraak op schadevergoeding. Comfort Heating Infrared Technology heeft in geval van zodanige ontbinding aanspraak op betaling van de door haar reeds, voor intreding van de overmachttoestand, verrichte prestaties.

ARTIKEL 9 – GARANTIES; AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Ingeval de door Comfort Heating Infrared Technology geleverde zaken tekortkomingen vertonen is Comfort Heating Infrared Technology ter zake niet aansprakelijk, doch gelden de bepalingen van de eventuele garantie als verstrekt door de toeleverancier van de zaken. Deze garantie dient door die toeleverancier zelf afgewikkeld te worden. Comfort Heating Infrared Technology zal de Koper zo veel mogelijk op de hoogte brengen van de bepalingen van de desbetreffende garantie, in het bijzonder van de geldende garantietermijnen. Comfort Heating Infrared Technology staat niet in voor de deugdelijkheid van door haar geleverde gebruikte (tweedehands) zaken.

9.2 Onverminderd het overigens in deze voorwaarden bepaalde geldt voor schade uit of in verband met leveranties en/of diensten door of vanwege Comfort Heating Infrared Technology aan of vanwege de Koper – een en ander in de ruimste zin – waarvoor Comfort Heating Infrared Technology rechtens aansprakelijk kan worden gehouden – voor zover dwingendrechtelijke bepalingen niet anders meebrengen – het navolgende.

a. Schade, voor zover bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst, komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking

b. Andere schade dan onder a. bedoeld wordt vergoed tot maximaal 100% van de netto-factuurwaarde – (zijnde de bruto-factuurwaarde minus de BTW en eventuele andere overheidsheffingen van de prijs en overige de netto prijsverhogende factoren, zoals vervoerskosten e.d. als bedoeld in artikel 5 lid 2) – van die leverantie c.q. die dienstverlening waarmee de schade verband houdt.

c. De onder b. genoemde vergoeding geldt voor alle schadegevallen tezamen die uit de leverantie c.q. dienstverlening, waarmee de schade verband houdt, voortvloeien.

d. Onverminderd het in de aanhef en onder a. tot en met c. bepaalde van dit artikel 9 komt alleen voor vergoeding in aanmerking schade, die geleden wordt en waarvan blijkt 6 (zes) maanden na de afgifte van de desbetreffende zaak en/of na het einde van de desbetreffende dienstverlening en binnen die termijn binnen 5 (vijf) kalenderdagen na ontdekking schriftelijk aan Comfort Heating Infrared Technology is gemeld.

e. Verrekening met niet door Comfort Heating Infrared Technology erkende of niet onherroepelijk in rechte vastgestelde schadevorderingen is niet toegestaan.

9.3 De Koper vrijwaart Comfort Heating Infrared Technology tegen vorderingen uit welken hoofde ook van derden, die Comfort Heating Infrared Technology aan c.q. vanwege de Koper heeft geleverd respectievelijk heeft verleend, behoudens voor zover de Koper aantoont dat Comfort Heating Infrared Technology uit hoofde van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden in de verhouding tot de Koper voor die schade aansprakelijk is te houden en deze aan de Koper heeft te vergoeden.

9.4 Comfort Heating Infrared Technology stelt zich niet aansprakelijk voor de directe of indirecte schade als gevolg van oneigenlijk gebruik. De gebruiker zal immer de instructies en aanbevelingen van Comfort Heating Infrared Technology dienen te volgen bij gebruik van diens geleverde producten.

ARTIKEL 10 – VERVALTERMIJN

10.1 Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de Koper uit welken hoofde ook jegens Comfort Heating Infrared Technology in verband met leveringen van Comfort Heating Infrared Technology in ieder geval na 12 (twaalf) maanden na hun ontstaan.

ARTIKEL 11 – TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

11.1 Op overeenkomsten en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen Comfort Heating Infrared Technology en de Koper is het Nederlandse recht van toepassing, zulks met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980 (CISG).

11.2 Van geschillen tussen Comfort Heating Infrared Technology en de Koper neemt in eerste aanleg bij uitsluiting kennis de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage, zulks onverminderd het recht van Comfort Heating Infrared Technology om de Koper te dagvaarden voor een andere bevoegde rechter. In geval het geschil wegens het belang der vordering door de Kantonrechter behoort te worden beslecht gelden de wettelijke bevoegdheidsregels.

Gedeponeerd bij de KvK te ’s-Gravenhage onder nummer 62.610.058.